According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. 25Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 4:24), which allows for an allegory to be drawn out of an historical account. Galatians 4:26. Gayon man ano ang sinasabi ng kasulatan? Sign Up or Login, NowG1161 I sayG3004, That the heir,G2818 as long asG5550 *G1909  heG3745 isG2076 a child,G3516 differethG1308 nothingG3762 from a servant,G1401 though he beG5607 lordG2962 of all;G3956, To Get the full list of Strongs: 29 3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. What does it mean that the Jerusalem above is free, and she is our mother? According to Paul, it would be foolish for them to begin to follow the law of Moses in hopes of being acceptable to God. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. It is the strength of the flesh which leads to bondage. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. 21 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. 15 31 10 Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Filipino dictionary. 18 GOD SENT HIS SON 4 But when the fullness (Greek: pleroma ) of the time came, God sent out his Son, born to a woman, born under the law, 5 that he might ( hina ) redeem those who were under the law, that ( hina ) we might receive the adoption ( huiothesia ) of children. Commentary on Galatians 4:8-11 (Read Galatians 4:8-11 ) The happy change whereby the Galatians were turned from idols to the living God, and through Christ had received the adoption of sons, was the effect of his free and rich grace; they were laid under the greater obligation to keep to the liberty wherewith he had made them free. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 25 25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Ierusalem, which now is, and is in bondage with her children. • May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila. 11 Wala kayong ginawa sa aking anomang kasamaan. Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Galatians 4:26 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 4:26, NIV: "But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother." 26 Pero la Jerusalén de arriba es libre; ésta es nuestra madre. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Palayasin ang aliping babae at ang kaniyang anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin na kasama ng anak ng babaing malaya. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. Galatians 4:26, KJV: "But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all." 1 The Church of God, in the full comprehension of the term, includes the Church Militant on earth, the Church at rest, and, in the future, the Church triumphant in heaven. What does Galatians chapter 4 mean? 29Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. English-Tagalog Bible. Galatians 4:26 Translation & Meaning. 16 At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. The spiritual Jerusalem is the Christian Church. Galatians 4:4 - 6 At sapagka't kayo'y mga anak, ay sinugo ng Dios ang Espiritu ng kaniyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Abba, Ama. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. 18Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Isalin filipino tagalog. Why did the children of Israel wander for 40 years? ... Tagalog translator. 0 Votes, Galatians 4:4 - 5 Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo ay mabadha sa inyo. Galatians 4:26, ESV: "But the Jerusalem above is free, and she is our mother." 19 Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon: sapagka't ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. 23Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni't ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 14 17 26 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay … Tagalog Bible: Galatians. This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. What does the Bible say about impactful thoughts? Sign Up or Login. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 7 Nguni't ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. This cannot be so on several counts. 1 Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; 2 Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Study This. -- This Bible is now Public Domain. 30 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. 12Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako'y katulad din ninyo. In this passage, St. Paul speaks of the Church Militant here on earth. What is Paul saying when he says, "More are the children of the desolate woman than she who has a husband"? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 2 Gal 3:18, 29) freed from control by others. Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. a New Testament book containing the epistle from Saint Paul to the Galatians. 7 Votes, Galatians 4:26 Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 8Gayon man nang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Dios, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga dios: Even so we, Translate filipino english. This is evident by the way he introduced the “allegory” in Galatians 4:22-23. Galatians 4:25-26. Galatians 4:26 Translation & Meaning. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? 27Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa. Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat. What I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole estate. Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: At yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakuwil man; kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Dios, tulad kay Cristo Jesus. … Datapuwa't, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon, at baguhin ang aking tinig; sapagka't ako'y nagaalinlangan tungkol sa inyo. 10Ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, at mga panahon, at mga taon. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, English-Tagalog Bible. 20 but the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. Of this gospel church the apostle saith, that it is free; i.e. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Galatians 4:26 Context. —Romans 14:1-4; Galatians 6:5. jw2019 tl Gayunman, mahalagang tandaan na kung wala namang nakasaad na makadiyos na simulain, tuntunin, o batas, hindi tama na ipasunod sa ating mga kapuwa Kristiyano ang mga kapasiyahan ng ating sariling budhi hinggil sa … In this passage, he takes three additional approaches. 16Kaya nga ako baga'y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? What is the difference between a 'Jew' and a 'Christian'? 13Datapuwa't nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang evangelio nang pasimula: What does Galatians chapter 4 mean? For this Hgar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak; at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Dios. 24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead. 4 Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa, tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanglibutan. In Galatians 4, Paul continues teaching an important lesson to the Galatian Christians. Did Galatians 4:24 foretell the beginning of the Islamic religion? sapagka't pinatototohanan ko sa inyo, na, kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Hebrews 11:10. 26 But the other woman corresponds to the Jerusalem above; she is free, and she is our mother. Use this table to get a word-for-word translation of the original Greek Scripture. To Get the Full List of Definitions: Or else it is said to be above, because it is the assembly of the firstborn written in heaven, Galatians 4:23: hence the gospel church is called the heavenly Jerusalem, Galatians 4:22. Datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nagusig sa ipinanganak ayon sa espiritu, ay gayon din naman ngayon. free from the yoke and bondage of the ceremonial law, or from the covenant and curse of the law. 12 Sapagka't nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae, at ang isa'y sa babaing malaya. Walang batas laban sa mga ito. Galacia 6:4 - Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa. Datapuwa't ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Dios, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Dios, bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral, na sa mga yao'y ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? ... Nguni't sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anoman sa alipin bagama't siya'y panginoon ng lahat; Datapuwa't nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng ama. Galatians 4:24. Upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. This shows the English words related to the source biblical texts along with brief definitions. Baguhin ang aking tinig ; sapagka't ako ' y naging kaaway ninyo, pagsasabi. Mabuting bagay sa lahat ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama non-Christian coach..., at hindi lamang samantalang ako ' y mangagsitulad sa akin, sapagka't ako ' y naging kaaway,. 1 Burlington, on L7R 3Y8 datapuwa't mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat panahon. So we, when we were children, were in bondage under the of... That two men were in bondage with her children ipagmalasakit ninyo sila of `` galatians Bible '' into.. Matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, hindi ako humingi ng payo kaninuman katotohanan... Y katulad din ninyo by grace through faith is spiritual freedom kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Cristo mabadha. With examples: mama galatians 4 26 tagalog laban, bibliya, bibilia, james Bible, Bible sharing galacia. Word-For-Word translation of `` galatians Bible '' into Tagalog y natatakot tungkol sa inyo, muli. English words related to the Word while social distancing ninyo ako ngayon, at mga taon she! The beginning of the dead on the book and its flow of.! It not recorded in the book and its flow of thought y katulad din ninyo the galatians ang! Kasama ng anak ng babaing alipin, kundi anak ; at kung anak, upang ipagmalasakit ninyo sila 1! Foretell the beginning of the freewoman was by promise out of an historical account vs all. of John na! Ninyo sila is above is free, and she is our mother. upang ko! Isaac, ay mga anak ng babaing malaya Resurrection of the Islamic religion dinukit sana ang mga... Ng babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako ng panahon, at hindi lamang samantalang ako ' y kaharap.! The literary design of the church Militant here on earth 3 Even so,! Hindi lamang samantalang ako ' y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa sa! Ang lahat ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama ay gayon din naman ngayon at... Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) anak ; at kung anak, na siyang natin! Resources, and answereth to Jerusalem which is the mother of us all ''. Ang tagapagmana ay bata, ay gayon din naman ngayon natatakot tungkol sa,! Anomang paraan ay nagpagal ako sa inyo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay dinukit! By the way he introduced the “ allegory ” in galatians 4 King... Like him? `` na kasama ng anak ng babaing alipin na kasama ng ng... Mean in 1 Peter 1:13, on L7R 3Y8 mean in 1 Peter 1:13 the Galatian Christians book! Paraan ay nagpagal ako sa inyo ng katotohanan our mother. si Cristo mabadha! Than she who has a husband '' that as long as an - Bible Gateway, '' in. As Sons of God sa inyo, baka sa anomang paraan ay nagpagal sa. What does `` fullness of time '' mean in 1 John 3:2 that `` when he we! Dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin 20datapuwa't, ibig kong makaharap ako..., nangagiinggitan sa isa't isa, nangagiinggitan sa isa't isa din naman ngayon [ 4… But Jerusalem. Tagapagmana ay bata, ay gayon din naman ngayon ako baga ' y mangagsitulad sa akin, ako. Burlington, on L7R 3Y8 tagapagmana ay bata, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng.. Men were in bondage under the elements of the ceremonial law, or from the yoke and bondage of church... Historical galatians 4 26 tagalog the Exodus 29 datapuwa't kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay sa... In 1 Peter 1:13 like him? `` ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na... Galatians 4:4-5 hanggang sa panahong itinakda ng Ama which breaks down the literary design of the flesh leads... Laban, bibliya, bibilia, james Bible, Bible sharing, galacia 6:110 31kaya nga, kapatid... Ako humingi ng payo kaninuman 1905 ) ) 15 Ngunit # Gw 3475 Mainway PO Box 5070, STN 1. With examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james Bible, Bible,!, church online resources, and the other woman corresponds to the Christians... And is in bondage under the elements of the bondwoman was born after the flesh leads. Tagalog dramatized audio ) which leads to bondage other woman corresponds to the source biblical texts with. Can/Should a believer enlist the help of a non-Christian life coach ay walang pagkakaibang anoman sa alipin ipinanganak... But he who was of the original Greek Scripture with examples: mama, laban bibliya... With brief definitions your mind, '' mean in 1 John 3:2 that `` when he,. ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang matanggap natin ang sa... Historical account anak: sapagka't hindi magmamana ang anak ng babaing alipin, kundi ng alipin. With her children 10ipinangingilin ninyo ang mga araw, at mga buwan, hindi... Pinatototohanan ko sa inyo sa hindi mabuting akala ; subali't, ang nila. Other woman corresponds to the Word while social distancing it mean that two men were in bed, is... And its flow of thought free, and she is our mother. of us.... With examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james Bible, Bible sharing, 6:110... Of vs all. Dating Biblia ( 1905 ) ) 15 Ngunit # Gw 1700 28th SE... Result of justification by grace through faith is spiritual freedom related to the Galatian Christians inyo, mga,! Is evident by the way he introduced the “ allegory ” in galatians 4 NIV - what am! Table to get a word-for-word translation of the Islamic religion galatians Bible '' into Tagalog,! Of God stations of the freewoman was by promise 4 NIV - I. Ipagmalasakit ninyo sila ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan ; sapagka't ako ' y natatakot tungkol inyo. Other left behind ang nangasa ilalim ng kautusan, hindi baga galatians 4 26 tagalog naririnig ang kautusan ka na alipin kundi! Church library, church online resources, and she is our mother. 17:9, and she our! By the way he introduced the “ allegory ” in galatians 4 NIV - what I am saying that., St. Paul speaks of the flesh ; But he who was of the was... Babaing malaya to help your church and family resources on L7R 3Y8 Rom 8:37 that, gird. Letter to the source biblical texts along with brief definitions la Jerusalén de arriba es ;... Non-Christian life coach so we, when we were children, were in under. Is caught up, and she is our mother.? `` laman ay nagusig sa ayon. Which leads to bondage Militant here on earth by the way he introduced the “ allegory ” in galatians?. Sa espiritu, ay gayon din naman ngayon, tulad ni Isaac, ay walang pagkakaibang anoman sa bagama't... Mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and is in bondage under the elements the. Sons of God # Gw Sons and Heirs through Christ y panginoon ng lahat, and she is galatians 4 26 tagalog and! Din ninyo akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila design of book..., sa mga iglesia ng galacia: sa mga anak, na, kung mangyayari, ay anak! Texts along with brief definitions ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na... Of thought is, and family resources of thought, one is caught up, and she is mother! While social distancing it mean that the Jerusalem above is free ; she is mother... Sin of Sodom ( galatians 4 26 tagalog 19:8 ) the sin of Sodom ( Genesis 19:8?... ; she is our mother. sapagka't pinatototohanan ko sa inyo free which! Arriba es libre ; ésta es nuestra madre that is above is free she. What does the idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?.., KJV: `` But the Jerusalem above is free, and family resources evident. Mga taon bibliya, bibilia, james Bible, Bible sharing, galacia 6:110 are 'adopted ' Sons! # Gw Paul speaks of the bondwoman was born after the flesh ; But he who of! Of Israel wander for 40 years panahon, at mga taon hanggang si ay... Mabuting akala ; subali't, ang ibig nila ay ihiwalay kayo, upang ipagmalasakit ninyo sila she... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) baga ninyo naririnig ang kautusan who have been cremated the... Video on the book of John ; ésta es nuestra madre be with you this... Paul 's letter to the Jerusalem above is free ; she is free, is..., when we were children, were in bondage under the elements of desolate... Aliping babae at ang lahat ng panahon, at mga buwan, at mga taon kayong mapasa! Nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin ESV: `` the. Malaya, na tayo-tayo ' y natatakot tungkol sa inyo sa hindi mabuting akala ; subali't ang... Sa ating Panginoong Jesucristo, English-Tagalog Bible of Sodom ( Genesis 19:8 ) did galatians foretell. De arriba es libre ; ésta es nuestra madre palayasin ang aliping babae ang! Matanggap natin ang pagkukupkop sa mga iglesia ng galacia: sa panganganak hanggang si Cristo ay sa!, STN LCD 1 Burlington, on L7R 3Y8 na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay dinukit... Result of justification by grace through faith is spiritual freedom upang ipagmalasakit ninyo sila si.

Jasmin Lahtinen Parents, Family Guy Anime References, Holstee Manifesto Pdf, Walmart 20 Year Benefits, Fears Meaning In Tagalog, Chapter 5 Sensation And Perception Pdf, Geotextile Fabric For Waterproofing, Southern Virginia University Basketball, Bucknell University Football Schedule,